Rabeiny Shlita attending now the Lvya of Harav Akiva Ehrenfeld U"H Eidim of Hrh"g Shlome Frishvaser. http://t.co/0NFa9X3I